Våra övergripande mål

DAGISHAKETS VÄRDEGRUNDSORD

* MEDMÄNSKLIGHET

* ANSVAR

* TRYGGHET

* TRIVSEL

 

Dessa är byggstenar i vår verksamhet och dessa ska genomsyra allt arbete på enheten

 

Alla barn på Dagishaket ska uppmärksammas och utvecklas efter sina egna förutsättningar

Enligt läroplanen:

Ska barnen få utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, lära sig att hantera konflikter samt förstå rättigheter och skyldigheter. Barnen ska dessutom få lära sig ansvar för våra gemensamma regler.

Hur arbetar vi med detta?

Vi sätter upp kompisregler med barnen. Vi delar upp barnen i mindre åldersindelade grupper där aktiviteterna är anpassade efter barnens nivå. I dessa mindre grupper får barnen känna trygghet, bli sedda,våga uttrycka sig och våga stå för sina uppfattningar. Vi ser leken som ett viktigt redskap. Vi jobbar efter rutiner för att barnen ska känna trygghet under dagen. Små och stora barn lär av varandra.

 

Arbeta temainriktat och använda olika uttrycksformer för kunskap och lärande

Enligt läroplanen:

Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Hur arbetar vi med detta?

Under terminens gång arbetar vi med flera olika teman där vi använder oss av olika kunskapsområden. Vi använder oss av flera uttrycksformer såsom musik/rytmik, lek och skapande i både inomhus- och utomhusmiljö.

 

Förståelse för kroppsuppfattningen samt för vikten av att värna om sin hälsa

Enligt läroplanen:

Få utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Hur arbetar vi med detta?

De grundläggande motoriska rörelserna tränas genom gymnastik, aktiviteter i skogen, motorikbanan, yoga och uteleken. Vi har hemlagad mat, nyttiga frukostar och mellanmål. Vi har lite socker och konserveringsmedel i maten. Vi äter mycket frukt varje dag. Vårt mål är att använda oss av minst 25% ekologiska produkter.

 

Lekens betydelse för lärandet

Enligt läroplanen:

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Hur arbetar vi med detta?

Genom det sociala samspelet i leken tränar barnen empati, fantasi, hänsyn, kreativitet, samspel och självförtroende. Leken har ett stort utrymme i vår verksamhet.

 

Sträva efter lugn och harmoni på Dagishaket

Enligt läroplanen:

Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.

Hur arbetar vi med detta?

Fasta rutiner där både vila och samling ingår. Att vara lyhörda för barnens viljor, känslor och välmående.

 

Varför mål?

" Om man inte vet vart man ska, är det ingen ide att skynda sig. Man vet ju ändå inte när man är framme" / Nalle Puh