Så jobbar vi 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."  Enligt Lpfö 18

Dagishaket är ett mindre personalkooperativ med två avdelningar där alla känner alla. Vi är en aktiv förskola med engagerad och kompetent personal. Målet med vår verksamhet är att varje barn och förälder ska känna sig välkomna, sedda och trygga. Att vi möter varandra med ömsesidig respekt. På den grunden kan vi bygga vår pedagogiska verksamhet.

Rörelse /Hälsa

Genom gymnastik och rörelse tränas många saker, vi tycker det är viktigt att barnen får en positiv inställning till att röra sig. Större delen av dagen tillbringar vi utomhus för att främja barns rörelsebehov, kropps- och rumsuppfattning samt för att lära sig att samarbeta. Vår närhet till skogen och vår rymliga gård ger barnen möjlighet att använda alla sina sinnen. Vi erbjuder barnen olika regellekar, tabata, motorikbanor och rörelselekar till musik ute på gården. 

Jämlikhet/jämställdhet och demokrati

Varje barn är unikt, har olika förutsättningar och behov och alla barn ska få samma möjligheter oavsett vilket kön de tillhör. I läroplanen för förskolan, Lpfö18, anges värden som jämställdhet, jämlikhet, likvärdighet, solidaritet, förståelse, medmänsklighet, saklighet, allsidighet och hållbar utveckling. Dessa begrepp genomsyrar vår verksamhet dagligen genom diskussioner, barns egna tankar och idéer, närvarande och inlyssnande pedagoger. Under årets gång uppmärksammar vi flera olika dagar såsom FN-dagen, Barnkonventionens dag, Rocka sockorna (Down syndrom-dagen), Prideveckan, Stopp-min-kroppveckan. Vi vill att alla barn ska ha ett öppet sinne och en solidaritet för alla människor i vårt samhälle. 

Matematik

Vi använder matematik som ett begrepp för att pröva och reflektera över olika lösningar. Vi använder oss av olika material såsom bluebot, ipads, litteratur, tärningar, spel, våg, knappar, mått, sudoko, byggmaterial, plusplus med mera för att få förståelse för egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning och programmering. Allt detta för att barnen på ett lekfullt sätt ska komma i kontakt med matematik. 

 

Språklig medvetenhet

Barnen får en språklig medvetenhet genom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi leker med ord genom olika spel och böcker. Vi använder TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) dagligen för att inkludera alla barn. Varje dag efter lunch har vi högläsning för barnen. Högläsningen ger barnen möjlighet att utveckla sitt talspråk och ordförråd men ger även möjlighet till en lugn avkopplande stund, närhet, gemenskap och trygghet. 

 

Vår mat

Vi använder oss utav svenska råvaror, i den mån det finns köper vi mestadels närproducerat. Maten lagas på plats och från grunden. Barnen får i viss mån vara med och bestämma meny.

Inskolning

Vi har inskolning under två veckor, då en ur personalgruppen har huvudansvaret för barnet. Första veckan är barnet och föräldern tillsammans på förskolan, tiden ökar vi efterhand. Andra veckan får barnet vara mer och mer själva hos oss. De får även prova olika aktiviteter under sin inskolning så som samling, äta mat och vila.