Gullungarna

Gullungarna består av åtta barn från både Plipp och Plupp, det är Hilma, Alvin, Malte, Caspian, Mika, Stina, Melker och Leah. Vi som ansvarar för gruppen är Emma och Anna!

Vi kommer under terminen att jobba mycket med jaget, hemmet och familjen. Barnen kommer att få i uppdrag att ta kort på diverse saker i sina hem. 

Vi ser fram emot våren tillsammans med era barn!

/Emma och Anna

Våra mål ....

Läroplansmål enl. Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,