Gullungarna

Gullungarna består av nio barn från både Plipp och Plupp 

Våra mål ....

Läroplansmål enl. Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasaätta och samtala om dessa,