Det är vi som är Blommorna

Den här gruppen består av 5 st 5-åringar.

Vi kommer under detta läsår att arbeta med:

Matematik, språk, bokstäver, natur, experiment, rörelse, skapande länder, flaggor. Vårt sätt att jobba är baserat på vad barnen har haft för önskemål.

 

 

 

 

 

Våra mål

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Sin identitet

Sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

Sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och kommunisera med andra

Sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse,sång och musik, dans och drama

Sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

 

 

 

 

 

Vad har vi gjort

 

Tisdagen 12/2

Idag har vi gjort klart teckningarna på kungafamiljen. Sen gjorde vi experiement om hur man tillverkar plast av mjölk och vinäger, som vi sedan gjorde figurer utav. Barnen har fått rösta fram vilket land vi ska fortsätta jobba med och det blev USA. Som avslutning läste vi i boken "Saga sagor"

 

Torsdagen 7/2

Idag har vi skrivit och ritat i våra experimentböcker. Vi har även pratat om vår huvudstad och och visat bild på vår kungafamilj. Vi kom även in på hur barn var klädda förr i tiden och visade bilder på deras kläder för ca 100 år sedan.

Vi avslutade med rita teckningar på slott, kungar, prinsessor. Till sist blev det ett kapitel i vår kapitelbok Saga sagor